FORMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI

Dane osoby zgłaszającej usterkę:

Dane kontaktowe:

Adres wystąpienia usterki:

Czy były wykonywane jakiekolwiek prace remontowo-adaptacyjne ingerujące w w/w przedmiot usterki ?
Tak Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Majster-Atlas Kujawy” P. Świec spółka jawna moich danych osobowych, zawartych w umowie, dla potrzeb niezbędnych do jej realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest „Majster-Atlas Kujawy” P. Świec spółka jawna, z siedzibą we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9. Celem zbierania danych jest realizacja powyższej umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie tego procesu. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, nie związanymi z Administratorem danych w ramach realizacji powyższej umowy. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.